بند ناف پس از تولد نوزاد، بریده می شود.

بند ناف

نوعی لوله که جنین را به جفت وصل می کند. بند ناف مواد غذایی را به جفت منتقل می کند و مواد زائد بدن کودک را از طریق جفت خارج می کند. بند ناف بعد از تولد، بریده می شود.

Navelstreng

Soort buis die de foetus met de moederkoek verbindt. De navelstreng transporteert voedingsstoffen en afvalstoffen van en naar de moederkoek. Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt.