Kordoni i kërthizës duke u prerë pas lindjes së foshnjës

Kordoni i kërthizës

Një lloj tubi që lidh fetusin me placentën. Kordoni i kërthizës transporton ushqyesit dhe produktet e jashtëqitjes drejt placentës dhe prej saj. Pas lindjes, kordoni i kërthizës pritet.

Navelstreng

Soort buis die de foetus met de moederkoek verbindt. De navelstreng transporteert voedingsstoffen en afvalstoffen van en naar de moederkoek. Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt.