ادرار کردن.

خارج کردن ادرار از بدن.

Plassen

Urine uit uw lichaam laten stromen.

اصطلاح استاندارد: Plassen
مبتذل : Pissen, zeiken
بچگانه: Pipi doen