Paaftësia

Një dobësi fizike ose mendore. Një dobësi fizike është një gjendje që ndikon në trup, për shembull, nëpërmjet humbjes së shikimit ose të dëgjimit, një vështirësi në lëvizje ose një gjendje shëndetësore. Një dobësi mendore është një gjendje që ndikon në mendje, për shembull një çrregullim i të mësuarit ose një gjendje e shëndetit mendor, si p.sh. depresioni maniakal.

Handicap

Een lichamelijke of mentale beperking. Een lichamelijke beperking is een toestand die een invloed heeft op het lichaam, bijvoorbeeld: slecht zien of horen, moeilijk kunnen bewegen, of een probleem met de gezondheid. Een mentale beperking is een toestand die een invloed heeft op de geest, bijvoorbeeld: een leerstoornis, of een mentaal gezondheidsprobleem zoals manische depressie.