Transfuzioni i gjakut

Trajtim gjatë të cilit merrni gjak nga dikush tjetër. Gjaku jepet nëpërmjet një vene në krah.

Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.