Shenja të lindjes në proces

Lindje natyrale

Në rastin e një lindjeje natyrale shenjat e lindjes në proces janë:

  • Ju humbisni pak gjak;
  • Ju humbisni një tapë mukoze;
  • Ju çahen ujërat (lëngu amniotik po largohet nga trupi juaj);
  • Keni kontraktime të rregullta gjatë një periudhe prej 1 ore, me 5 deri në 10 minuta midis kontraktimeve;
  • Ndjeni se foshnja juaj lëviz më pak.

Kontaktoni mjekun tuaj, gjinekologun ose maminë ose shkoni në spital kur keni një ose më shumë nga këto shenja.

Shenjë e lindjes në proces: humbja e një sasie të vogël gjaku
Shenjë e lindjes në proces: humbja e një sasie të vogël gjaku
Shenjë e lindjes në proces: humbja e një tape mukoze
Shenjë e lindjes në proces: humbja e një tape mukoze
Shenjë e lindjes në proces: çarja e ujërave
Shenjë e lindjes në proces: çarja e ujërave
Shenjë e lindjes në proces: të pasurit e kontraktimeve të rregullta gjatë një periudhe prej 1 ore, me 5 deri në 10 minuta midis kontraktimeve
Shenjë e lindjes në proces: të pasurit e kontraktimeve të rregullta gjatë një periudhe prej 1 ore, me 5 deri në 10 minuta midis kontraktimeve

Lindje kirurgjikale: operacioni cezarian

Në rastin e një lindjeje kirurgjikale të planifikuar (operacion cezarian): mjeku vendos ditën në të cilën do lindni.

Mjeku duke kryer një operacion cezarian

Signalen van naderende bevalling

De bevalling

De signalen van een naderende bevalling kunnen zijn:

  • U verliest een beetje bloed;
  • U verliest een slijmprop; 
  • Uw water breekt (u verliest vruchtwater); 
  • U heeft regelmatig weeën om de 5 tot 10 minuten, gedurende minstens 1 uur;
  • U voelt uw baby minder bewegen.

Neem contact op met uw doktergynaecoloog of vroedvrouw, of ga naar het ziekenhuis wanneer u 1 of meerdere van deze signalen heeft of als u zich zorgen maakt.

Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: water breekt
Signaal van een naderende bevalling: water breekt
Signaal van een naderende bevalling: om de 5 tot 10 minuten weeën hebben, gedurende minstens 1 uur
Signaal van een naderende bevalling: om de 5 tot 10 minuten weeën hebben, gedurende minstens 1 uur

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via een snee in de buik geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede

Bij een geplande keizersnede spreekt de gynaecoloog samen met u af wanneer u bevalt.

Dokter voert een keizersnede uit.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Kujdes para lindjes falas
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Kujdes para lindjes falas
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Kujdes para lindjes falas
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100