Orientimi seksual

Ligji belg e ndalon diskriminimin për shkak të orientimit seksual të dikujt. Për shembull: për punën, kohën e lirë, edukimin, shërbimet, strehimin.

Krime të caktuara (si p.sh dëmtimi i pronës ose dhuna verbale ose fizike) dënohen më shumë nëse janë të motivuara nga urrejtja kundër grave lesbike, homoseksualëve, biseksualëve ose transeksualëve.

Në Belgjikë, çiftet homoseksuale dhe lesbike mund të martohen dhe të jetojnë së bashku ligjërisht. Dy burra ose dy gra gjithashtu mund të adoptojnë një fëmijë së bashku.

Çift lesbikesh me fëmijë

Nëse ju jeni viktimë e dhunës për shkak të orientimit tuaj seksual, mund të paraqisni një ankesë në Unia, Qendra Ndërfederale për Mundësi të Barabarta. Mund të shkoni edhe në njërën prej pikave të tyre lokale të kontaktit. Gjithashtu duhet ta raportoni në polici. Mund të telefononi ose të bisedoni online me dikë nga linja e ndihmës për komunitetin LGBT, e quajtur "Holebifoon", për më shumë informacione.

Seksuele oriëntatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Interfederal Centre for Equal Opportunities
Për pyetje lidhur me diskriminimin ose për të raportuar një rast diskriminimi
0800 12 800 (falas) (Të hënën dhe të premten 9:00-12:00, të martën dhe të mërkurën 9:00-17:00)
Meldpunt Discriminatie - Unia
Shërbimi lokal i Qendrës Ndërfederale për Shanse të Barabarta - Për të raportuar një rast diskriminimi. Gjeni një Meldpunt në lagjen tuaj:
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101
Lumi
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me homoseksualitetin
0800 99 533
Leonardo International LGBT
Grup anglishtfolës për lesbiket, homoseksualët, biseksualët dhe personat transgjendër
016 60 12 63
Why Me
Organizatë për personat homoseksualë dhe transgjendër nga vendet e Afrikës poshtë Saharasë
0466 16 40 38
Merhaba
Organizatë për personat që kanë emigruar, të cilët ndiejnë tërheqje për personat e të njëjtës gjini dhe/ose të cilët kanë pyetje rreth orientimit seksual ose identitetit të tyre gjinor.
0487 55 69 38 (telefoni i "Merhaba")
Omnya
Mbështetje për personat homoseksualë nga Lindja e Mesme dhe Afrika Veriore
0470 66 63 80, 0488 22 71 71
Shouf Shouf
Organizatë shumëkulturore për homoseksualët, lesbiket dhe biseksualët
0483 41 60 84
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
03 288 00 84
Rainbowhouse
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
02 503 59 90
Casa Rosa
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
09 269 28 12
Rainbows United
Mbledhje për azilkërkuesit homoseksualë, lesbike dhe transgjendër
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
0471 25 21 97
Holebihuis Vlaams-Brabant
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
016 60 12 63
MRAX
Ndihmë ligjore për të huajt dhe ndihmë në rast diskriminimi
02 209 62 50
Ex aequo
Për burrat që bëjnë seks me burra në Bruksel dhe Wallonia. Ndihmë për pyetjet dhe problemet lidhur me virusin HIV dhe shëndetin seksual dhe teste falas për virusin HIV dhe IST-të. Duhet të lini takim për testet.
02 736 28 61