Ligji belg e ndalon diskriminimin për shkak të orientimit seksual të dikujt. Për shembull: për punën, kohën e lirë, edukimin, shërbimet, strehimin.

Krime të caktuara (si p.sh dëmtimi i pronës ose dhuna verbale ose fizike) dënohen më shumë nëse janë të motivuara nga urrejtja kundër grave lesbike, homoseksualëve, biseksualëve ose transeksualëve.

Në Belgjikë, çiftet homoseksuale dhe lesbike mund të martohen dhe të jetojnë së bashku ligjërisht. Dy burra ose dy gra gjithashtu mund të adoptojnë një fëmijë së bashku.

Çift lesbikesh me fëmijë

Nëse ju jeni viktimë e dhunës për shkak të orientimit tuaj seksual, mund të paraqisni një ankesë në Unia, Qendra Ndërfederale për Mundësi të Barabarta. Mund të shkoni edhe në njërën prej pikave të tyre lokale të kontaktit. Gjithashtu duhet ta raportoni në polici. Mund të telefononi ose të bisedoni online me dikë nga linja e ndihmës për komunitetin LGBT, e quajtur "Holebifoon", për më shumë informacione.

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma