Një burrë duke u sterilizuar

Sterilizimi

Operacioni për ta bërë jopjellor një burrë ose një grua. Mjeku pret kanalet e spermës (te burri) ose lidh gypat e Falopit (te gruaja). Sterilizimi është një metodë kontracepsioni. Sterilizimi mund të prapësohet, por është e vështirë dhe nuk ka gjithmonë sukses. Ai konsiderohet një metodë e përhershme kontracepsioni.

Sterilisatie

Operatie om een man of vrouw onvruchtbaar te maken. Bij mannen snijdt de dokter de zaadleiders door. Bij vrouwen sluit de dokter de eileiders af. Sterilisatie is een vorm van anticonceptie. Een sterilisatie ongedaan laten maken, is mogelijk maar moeilijk en lukt niet altijd. Sterilisatie wordt daardoor beschouwd als een permanente vorm van anticonceptie.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma