Sjellja seksualisht abuzive

Sjellje seksuale e pashëndetshme. Sjellja e shëndetshme seksuale përputhet me këto kushte: të dy partnerët e miratojnë dhe nuk shtrëngohen (detyrohen), janë të barabartë, seksi është i përshtatshëm sipas rrethanave (për shembull, ndodh në një vend të përshtatshëm) dhe moshës së partnerëve, dhe i krijon një ndjenjë të mirë të dy personave. Në rastin e sjelljes seksualisht abuzive, njëri prej këtyre kushteve nuk përmbushet.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel gedrag dat niet gezond is. Gezond seksueel gedrag voldoet aan deze voorwaarden: beide partners geven toestemming en worden niet gedwongen, ze zijn gelijkwaardig, de seks past bij de omstandigheden (bijvoorbeeld: de seks gebeurt op een geschikte plaats) en bij de leeftijd van de partners, en geeft beiden een goed gevoel. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn een van deze voorwaarden niet vervuld.

Termi standard: Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Neutral: Seksueel misbruik

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma