Seksualiteti

Një aspekt qendror i ekzistencës së njeriut. Është një mënyrë normale dhe pozitive për të shprehur veten. Seksualiteti përfshin jo vetëm seksin, por edhe çështje të tjera si për shembull: kënaqësinë seksuale dhe intimitetin, anatominë dhe bërjen e fëmijëve, tabutë dhe vlerat mbi orientimin seksual.

Seksualiteit

Een centraal aspect van het mens-zijn. Het is een normale en positieve manier om zich uit te drukken. Seksualiteit gaat niet alleen over seks, maar ook over andere zaken, zoals bijvoorbeeld: seksueel plezier en intimiteit, anatomie, kinderen krijgen, taboes en waarden rond seksuele oriëntatie.

 

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma