Një punonjëse seksi dhe një klient duke biseduar në hyrjen e një shtëpie publike

Prostitucioni

Ofrimi i seksit në shkëmbim të parave ose përparësive të tjera. Gratë, burrat dhe fëmijët mund të ushtrojnë prostitucion. Në shumicën e vendeve evropiane, prostitucioni nuk ndalohet me ligj për sa kohë të dy personat janë mbi 18 vjeç.

Prostitutie

Seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Vrouwen, mannen en kinderen kunnen aan prostitutie doen. In de meeste Europese landen is prostitutie niet strafbaar als beide personen ouder zijn dan 18 jaar.

Termi standard: Prostitutie
Neutral: Sekswerk

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma