Një burrë dhe një grua duke u martuar në bashki

Martesa

Një ceremoni dhe kontratë ligjore që krijon një marrëdhënie ligjore midis 2 partnerëve. Partnerët mund të jenë një burrë (bashkëshorti) dhe një grua (bashkëshortja). Gjithashtu, në Belgjikë një burrë mund të martohet me një burrë tjetër ose një grua mund të martohet me një grua tjetër.

Huwelijk

Ceremonie en wettelijke overeenkomst die de relatie tussen 2 partners vastlegt. De partners kunnen een man (echtgenoot) of vrouw (echtgenote) zijn. In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

Termi standard: Huwelijk
Formal: Echt, echtverbintenis

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma