Gjinia

Ajo që nënkupton nga ana shoqërore, kulturore dhe psikologjike, të jesh një burrë ose një grua. Një qenie njerëzore është lindur mashkull ose femër (seksi biologjik). Një personi i jepet gjithashtu një gjini që varet nga kultura dhe periudha në të cilën ai/ajo jeton. Kjo manifeston në vetvete pritjet e shoqërisë për meshkujt ose femrat. Disa njerëz janë transgjinor. Ata janë lindur mashkull ose femër, por nuk sillen dhe/ose ndjehen të tillë.

Gender

Wat het sociaal, cultureel en psychologisch betekent een man of vrouw te zijn. Een mens wordt geboren als man of vrouw (biologisch geslacht). Een mens krijgt ook een gender dat afhankelijk is van de cultuur en de tijd waarin hij leeft. Dit uit zich in de verwachtingen die een samenleving van een man of vrouw heeft. Sommige mensen zijn transgender. Ze worden als man of vrouw geboren, maar gedragen en/of voelen zich niet zo.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma