Çifti duke folur si të barabartë

Barazia

Ideja që të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe duhet të trajtohen si të tillë. Për shembull, njerëzit që janë të sëmurë, homoseksualë ose që kanë ngjyrë tjetër lëkure, janë të gjithë të barabartë. Barazia mbrohet me ligj.

Gelijkheid

Idee dat alle mensen gelijk zijn en zo ook behandeld moeten worden. Bijvoorbeeld mensen die ziek zijn, homoseksueel zijn of een andere huidskleur hebben, zijn allemaal gelijk. Gelijkheid is opgenomen in de wet.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma