Gjokset

Gjokset janë 2 fryrjet në anën e përparme të trupit të një gruaje.

Secili gjoks përbëhet nga:

Yndyra, gjëndrat e qumështit dhe kanalet brenda gjoksit:

 • gjëndrat e qumështit: organe të vogla që prodhojnë qumësht gjiri;
 • kanalet: gypa të vegjël që e bartin qumështin drejt thithit;

Thithi dhe aureola në pjesën e jashtme të gjoksit:

 • thithi: një nyjë e vogël në mes të gjoksit;
 • aureola: rreth i errët rreth thithit.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te gjokset.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te gjokset.
Pjesët e brendshme të një gjoksi janë: 1. gjëndrat e qumështit, 2. kanalet.
Pjesët e brendshme të një gjoksi janë: 1. gjëndrat e qumështit, 2. kanalet.
Pjesët e jashtme të një gjoksi janë: 3. thithi, 4. aureola.
Pjesët e jashtme të një gjoksi janë: 3. thithi, 4. aureola.

Funksionet e gjoksit

Gjokset kanë dy funksione:

 1. Një grua mund ta ushqejë foshnjën e saj me qumësht gjiri.
 2. Thithat janë shumë të ndjeshëm. Prekja ose përkëdhelja e thithave mund t’i japë një gruaje kënaqësi seksuale. Nëse një grua eksitohet, thithat ngurtësohen. Thithat mund të ngurtësohen edhe për arsye të tjera, për shembull, kur kanë ftohtë.

Llojet e gjokseve

Gjokset e çdo gruaje janë të ndryshme. Gjokset mund të jenë të vogla ose të mëdha, të rrumbullakosura ose pak ovale. Pamja e tyre nuk luan rol në mënyrën se si funksionojnë.

Gjokse të ndryshme: gjokse të vogla dhe me majë
Gjokse të ndryshme: gjokse të vogla dhe me majë
Gjokse të ndryshme: gjokse të mëdha
Gjokse të ndryshme: gjokse të mëdha
Gjokse të ndryshme: gjokse mesatare në formë dardhe (pak ovale)
Gjokse të ndryshme: gjokse mesatare në formë dardhe (pak ovale)
Gjokse të ndryshme: gjokse mesatare të rrumbullakosura
Gjokse të ndryshme: gjokse mesatare të rrumbullakosura

Gjokset gjatë shtatzënisë

Gjatë shtatzënisë gjokset përgatiten për ushqyerjen me gji. Ato:

 • rriten më shumë;
 • bëhen më të ndjeshme dhe ndonjëherë dhembin;
 • mund të nxjerrin tashmë pak qumësht gjiri;

Borsten

De borsten zijn de 2 zwellingen aan de voorkant van het vrouwenlichaam. 

Elke borst bestaat uit:

Vet, borstklieren en kanaaltjes binnenin de borst:

 • borstklieren: kleine orgaantjes die moedermelk produceren;  
 • kanaaltjes: kleine buisjes die de melk naar de tepel transporteren;

De tepel en het tepelhof aan de buitenkant van de borst:

 • tepel: klein knopje in het midden van de borst;
 • tepelhof: donkere cirkel rond de tepel.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de borsten.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de borsten.
De delen van de borsten binnenin zijn: 1. borstklieren, 2. kanaaltjes.
De delen van de borsten binnenin zijn: 1. borstklieren, 2. kanaaltjes.
De delen van de borsten vanbuiten zijn: 3. tepel, 4. tepelhof.
De delen van de borsten vanbuiten zijn: 3. tepel, 4. tepelhof.

Functies van de borsten

De borsten hebben 2 functies:

 1. Een vrouw kan haar baby borstvoeding geven met moedermelk. 
 2. De tepels zijn erg gevoelig. De tepels aanraken of strelen kan een vrouw seksueel plezier geven. Als een vrouw opgewonden is, worden haar tepels hard. De tepels kunnen ook voor andere redenen hard worden. Bijvoorbeeld wanneer de vrouw het koud heeft. 

Soorten borsten

De borsten van elke vrouw zijn anders. Borsten kunnen klein of groot zijn, rond of een beetje ovaal. Hoe ze eruitzien is niet belangrijk voor de manier waarop ze werken. 

Verschillende borsten: kleine en puntige borsten
Verschillende borsten: kleine en puntige borsten
Verschillende borsten: grote borsten
Verschillende borsten: grote borsten
Verschillende borsten: middelgrote, peervormige (beetje ovale) borsten
Verschillende borsten: middelgrote, peervormige (beetje ovale) borsten
Verschillende borsten: middelgrote, ronde borsten
Verschillende borsten: middelgrote, ronde borsten

Borsten tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap bereiden de borsten zich voor op het produceren van moedermelk. Zij: 

 • worden groter;
 • worden gevoeliger en soms pijnlijk; 
 • kunnen al een beetje moedermelk verliezen. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.