Divorci

Një divorc është fundi ligjor i një martesë. Nëse jeni divorcuar ligjërisht, atëherë ju mund të martoheni me dikë tjetër.

Nëse keni probleme në marrëdhënie, mund të përpiqeni të flisni me partnerin tuaj ose me dikë që mund t'i besoni. Mund të kërkoni edhe ndihmë profesionale. Kërkon kohë për të zgjidhur një problem të marrëdhënies. Nëse nuk arrini t'i kapërceni problemet, mund të konsideroni divorcin ose ndarjen.

Divorci mund të jetë një periudhë e vështirë dhe shumë emocionale në jetën e një njeriu. Njerëzit mund të ndjejnë disfatë, dhimbje, ankth ose zemërim. Ju mund të kërkoni ndihmë profesionale për ta kaluar atë. Për disa çifte, megjithatë, një divorc mund të jetë një lehtësim pas një periudhe të vështirë së bashku.

Një burrë dhe një grua janë te zyra e noterit për të hartuar dokumentet e divorcit.

Scheiding

Een scheiding is het wettelijk beëindigen van een huwelijk. Als u wettelijk gescheiden bent, kunt u iemand anders huwen.

Als u relatieproblemen heeft, kunt u proberen te praten met uw partner of iemand die u vertrouwt. U kunt ook professionele hulp zoeken. Het kan een tijd duren om een relatieprobleem aan te pakken. Als het niet lukt om de problemen op te lossen, kunt u overwegen om te scheiden of uit elkaar te gaan.

Een scheiding kan een erg moeilijke en emotionele periode zijn in iemands leven, met gevoelens als verdriet, pijn, angst of woede. U kunt tijdens deze periode professionele hulp zoeken. Voor sommige koppels kan een scheiding echter ook een opluchting zijn na een moeilijke periode samen.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: