Barazia

Partnerët në një marrëdhënie nuk janë 2 persona identikë. Ata nuk janë të njëjtë, por kanë të drejta të barabarta. Kjo do të thotë se kufijtë dhe zgjedhjet e çdo partneri respektohen.

Një marrëdhënie është shpesh e mjerë kur kufijtë e njërit prej partnerëve nuk respektohen.

Partnerët e barabartë mund të ndihmojnë secilin partner të ndjehet pozitiv rreth vetes së tij ose së saj. Ata nuk:

  • duan të kenë pushtet mbi tjetrin (ata nuk mendojnë se kanë më shumë vlerë se tjetri) ose;
  • kanë nevojë për aprovimin ose opinionin e tjetrit rreth çdo gjëje (ata nuk mendojnë se kanë më pak vlerë se tjetri).
Çift duke folur si të barabartë

Partnerët e barabartë mbajnë përgjegjësi të barabarta në një marrëdhënie. Për shembull: ata vendosin së bashku nëse ata duan të kenë fëmijë ose jo (planifikimi familjar), nëse dhe çfarë lloj të kontracepsionit ata duan të përdorin.

Ndonjëherë pabarazia mund të çojë në dhunë ndaj partnerit ose sjellje seksualisht abuzive.

Një grua dhe një burrë duke folur në shtrat rreth kontracepsionit

Gelijkheid

Partners in een relatie zijn geen 2 identieke personen. Ze zijn niet hetzelfde, maar hebben wel dezelfde rechten. Dit betekent dat de grenzen en keuzes van elke partner gerespecteerd worden.

Een relatie voelt vaak negatief aan wanneer de grenzen van een van de partners niet gerespecteerd worden.

Gelijke partners kunnen elkaar helpen om een positief zelfbeeld te creëren: 

  • Zij oefenen geen macht uit over de andere (ze vinden niet dat ze meer waard zijn dan de andere);
  • Zij willen geen goedkeuring van de andere of willen niet de mening van de andere over alles (ze vinden niet dat ze minder waard zijn dan de andere).
Een koppel dat met elkaar praat als gelijken

Gelijke partners dragen evenveel verantwoordelijkheid binnen een relatie. Ze beslissen bijvoorbeeld samen of ze al dan niet kinderen willen (gezinsplanning), of ze anticonceptie willen gebruiken en welke soort ze gaan gebruiken.

Soms kan ongelijkheid leiden tot partnergeweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een vrouw en een man praten in bed over anticonceptie

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Ella
Informacion për emigrimin për shkak martese, marrëdhëniet dhe martesat e përziera dhe për gjininë
02 209 34 69
Instituti i barazisë midis grave dhe burrave
Këtu mund të paraqitni ankimet për diskriminimin seksual ose për shkak të identitetit gjinor.
02 233 41 75