Çfarë janë të drejtat seksuale dhe riprodhuese?

Të drejtat seksuale dhe riprodhuese janë një pjesë e të drejtave të njeriut. Të drejtat e njeriut janë të shkruara në ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Ato janë nënshkruar nga shumica e vendeve në botë. Edhe Belgjika i ka nënshkruar dhe duhet t'i respektojë këto të drejta.

Të drejtat seksuale

Kur të drejtat seksuale respektohen, njerëzit janë në gjendje të shijojnë marrëdhënie seksuale dhe dashurie të kënaqshme dhe të sigurta.

Kjo do të thotë që këto marrëdhënie janë të lira nga shtrëngimi ose dhuna dhe pa frikë nga infektimi ose shtatzënia e paplanifikuar.

Të drejtat riprodhuese

Shëndeti riprodhues lidhet me shtatzëninë, lindjen, marrjen e vendimit nëse dhe kur të kesh fëmijë.
Kur të drejtat riprodhuese respektohen, njerëzit mund të bëjnë zgjedhje të lira për të ngelur shtatzënë, për të marrë kontracepsion ose për të zgjedhur një abortim.

Çfarë janë këto të drejta themelore seksuale dhe riprodhuese?

E drejta për jetën

Ju keni të drejtën të merrni kujdesin më të mirë shëndetësor në dispozicion gjatë shtatzënisë dhe lindjes. Profesionistët e shëndetit do të bëjnë gjithçka të jetë e mundur për të ruajtur jetën dhe shëndetin për veten dhe fëmijën tuaj. Ju keni të drejtën të merrni kujdesin shëndetësor për të cilin keni nevojë.

E drejta për liri dhe siguri personale

Ju keni kontroll mbi trupin tuaj dhe jetën tuaj seksuale. Ju keni të drejtën të shijoni seksualitetin tuaj dhe jeni i lirë të vendosni nëse dhe kur të bëni fëmijë dhe sa të keni.

Kjo gjithashtu do të thotë se shtrëngimi, sjellja seksualisht abuzive dhe shfrytëzimi janë të ndaluara.

E drejta për barazi

Ju keni të drejtën të trajtoheni në mënyrë të barabartë dhe të mos diskriminoheni për shkak të prejardhjes suaj etnike ose kombëtare, për shkak të fesë apo statusit tuaj shëndetësor ose për shkak se ju jeni një burrë apo një grua. Burrat dhe gratë kanë të drejta të barabarta.

E drejta për privatësi

Ju keni të drejtën për të bërë zgjedhjet tuaja në lidhje me seksualitetin, pa frikë nga reagimet negative apo persekutimit. Kjo do të thotë se kujdesi shëndetësor dhe shërbimet sociale duhet të respektojnë privatësinë tuaj. Askush nuk lejohet të ndajë rezultatet e një testi për HIV me njerëz të tjerë, në qoftë se personi që po testohet nuk jep pëlqimin e tij/e saj.

E drejta e lirisë së mendimit

Ju keni të drejtën të keni mendimin tuaj lidhur me seksualitetin dhe shëndetin seksual dhe keni të drejtën të flisni rreth tij.

E drejta e informimit dhe të edukimit

Ju keni të drejtën të merrni të gjithë informacionin dhe edukimin që ju duhet për t'u kujdesur për shëndetin tuaj seksual dhe riprodhues. Për shembull: informacion mbi mënyrën se si funksionon trupi juaj, mbi kontracepsionin, për infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST-të), mbi të drejtat tuaja.

E drejta për t'u martuar ose jo dhe për të filluar dhe planifikuar një familje

Askush nuk ka të drejtën t'ju detyrojë ose të marrë këto vendime në emrin tuaj.

E drejta për të pasur fëmijë ose jo

Ju keni të drejtën për të marrë mjete të sigurta të kontracepsionit, të tilla si pilula kontraceptive ose prezervativët.

E drejta për kujdes shëndetësor

Në Belgjikë të gjithë, duke përfshirë edhe njerëzit pa statusin e qëndrimit të ligjshëm, ka të drejtën për qasje në kujdesin shëndetësor.

E drejta për të mirat e përparimit shkencor

Për shembull: në Belgjikë të gjithë, duke përfshirë edhe njerëzit pa statusin e qëndrimit të ligjshëm, ka të drejtën për të marrë të njëjtin tip trajtimi të HIV.

E drejta e lirisë së pjesëmarrjes në kuvend dhe pjesëmarrjes politike

Ju keni të drejtën për t'u mbledhur me njerëz të tjerë për të folur për të drejtat seksuale dhe riprodhuese dhe për të ndërmarrë veprime për të siguruar që këto të drejta të respektohen. Ju keni të drejtën për të rritur ndërgjegjësimin ose t'u kërkoni politikanëve të marrin vendime për të garantuar këto të drejta.

E drejta për të qenë i lirë nga tortura dhe keqtrajtimi

Ju keni të drejtën për t'u mbrojtur nga të gjitha format e dhunës që lidhen me seksualitetin, të tilla si ngacmimi seksual, tentativa e përdhunimit ose përdhunimi, trafikimi i qenieve njerëzore, abuzimit të fëmijëve ose gjymtimi gjenital femëror.

Nëse ju jeni HIV-pozitiv, qeveria belge nuk duhet t'ju dërgojë në një vend ku ju nuk mund të vazhdoni trajtimin tuaj.

Wat zijn seksuele en reproductieve rechten?

Seksuele en reproductieve rechten maken deel uit van de rechten van de mens. De rechten van de mens zijn neergeschreven in wetten en internationale verdragen, en werden door bijna alle landen in de wereld ondertekend. België heeft deze ook ondertekend en moet deze rechten dus respecteren.

Seksuele rechten

Wanneer seksuele rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen genieten van bevredigende en veilige seksuele relaties en liefdesrelaties.

Dit betekent dat deze relaties vrij zijn van dwang of geweld en dat er geen angst is voor infecties of ongeplande zwangerschap.

Reproductieve rechten

Reproductieve gezondheid heeft betrekking op zwangerschap, bevalling en het kunnen beslissen of en wanneer u kinderen wilt. Wanneer reproductieve rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen vrij kiezen of zij zwanger worden, anticonceptie nemen of een abortus laten uitvoeren.

Welke zijn deze fundamentele seksuele en reproductieve rechten?

Het recht op leven

U heeft recht op de beste beschikbare gezondheidszorg tijdens uw zwangerschap en bevalling. Zorgverleners zullen al het mogelijke doen om het leven en de gezondheid van uw baby en uzelf te beschermen. U heeft recht op de nodige gezondheidszorg.

Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid

U heeft controle over uw eigen lichaam en seksleven. U heeft het recht te genieten van uw seksualiteit en bent vrij om te beslissen of en wanneer u kinderen wilt en hoeveel kinderen u wilt.

Dit betekent ook dat dwang, seksueel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting strafbaar zijn.

Het recht op gelijkheid

U heeft het recht om gelijk behandeld te worden en niet gediscrimineerd te worden wegens uw etnische afkomst of nationaliteit, uw religie of politieke ideeën, uw gezondheid, uw seksuele oriëntatie, uw geslacht, of om welke reden dan ook. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten.

Het recht op privacy

U heeft het recht om uw eigen keuzes te maken over seksualiteit, zonder bang te moeten zijn voor negatieve reacties of vervolging. Dit betekent dat de diensten in de gezondheidszorg en sociale diensten uw privacy moeten respecteren. Het is verboden om de resultaten van een hiv-test met anderen te delen als de geteste persoon hiervoor niet zijn/haar toestemming heeft gegeven.

Het recht op vrijheid van denken

U heeft het recht op een eigen mening over seksualiteit en seksuele gezondheid, en u heeft het recht erover te spreken.

Het recht op informatie en onderwijs

U heeft recht op alle benodigde informatie en onderwijs om te kunnen zorgen voor uw seksuele en reproductieve gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn informatie over hoe uw lichaam werkt, over anticonceptie, over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), over uw rechten.

Het recht om al dan niet te huwen en een gezin te plannen en te starten

Niemand heeft het recht om u te dwingen of deze beslissingen in uw naam te nemen.

Het recht om al dan niet kinderen te hebben

U heeft het recht op toegang tot veilige anticonceptiemiddelen, zoals de pil of condooms.

Het recht op gezondheidszorg en voordelen van wetenschappelijke vooruitgang

In België heeft iedereen, dus ook mensen zonder verblijfsvergunning, recht op gezondheidszorg. Zij hebben bijvoorbeeld recht op dezelfde soort hiv-behandeling.

Het recht op vrijheid van vergadering en politieke deelname

U heeft het recht om samen te komen met andere mensen om te praten over seksuele en reproductieve rechten en om acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze rechten gerespecteerd worden. U heeft het recht om bewustmakingsacties te voeren of politici te vragen beslissingen te nemen om deze rechten te garanderen.

Het recht om vrij te zijn van foltering en mishandeling

U heeft het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van geweld met betrekking tot seksualiteit, zoals seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, mensenhandel, kindermishandeling of vrouwelijke genitale verminking.

Als u hiv-positief bent, mag de Belgische overheid u niet naar een land sturen waar u uw behandeling niet kunt voortzetten.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacion për ligjin lidhur me statusin e qëndrimit, bashkimin familjar, azilin dhe qasjen në kujdesin shëndetësor. Kruispunt MI është një shërbim i Agjencisë Flamande të Integrimit.
02 205 00 55
Medimmigrant
mbështetje për personat pa lejeqëndrim të ligjshëm, të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor në rajonin e Brukselit
02/274.14.33 ose 02/274.14.34
Qendër informacioni rreth statusit të qëndrimit dhe statusit ligjor - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacion dhe këshillim mbi të drejtën e qëndrimit dhe të drejtave të tjera të të huajve në qytetin e Antwerp-it dhe gjithashtu informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor.
03 270 33 36
Interfederal Centre for Equal Opportunities
Për pyetje lidhur me diskriminimin ose për të raportuar një rast diskriminimi
0800 12 800 (falas) (Të hënën dhe të premten 9:00-12:00, të martën dhe të mërkurën 9:00-17:00)
Meldpunt Discriminatie - Unia
Shërbimi lokal i Qendrës Ndërfederale për Shanse të Barabarta - Për të raportuar një rast diskriminimi. Gjeni një Meldpunt në lagjen tuaj:
MRAX
Ndihmë ligjore për të huajt dhe ndihmë në rast diskriminimi
02 209 62 50
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: