Bycie mężczyzną lub kobietą

Płeć

Większość ludzi ma jedną płeć fizyczną. Rodzą się albo mężczyzną, albo kobietą.

Jednak niektóre osoby odczuwają, że mają inną płeć. Rodzą się z ciałem kobiety, ale uważają się za mężczyznę lub na odwrót. Mogą też po części czuć się przedstawicielami obu płci. Nazywa się to transseksualizmem.

Niektóre osoby przejawiają cechy płci męskiej i żeńskiej. Nazywa się to dwupłciowością.

Płeć kulturowo-społeczna i role płciowe

Kobiety i mężczyźni odgrywają określone role w społeczeństwie. Nazywane są one rolami płciowymi. Płeć kulturowo-społeczna odnosi się do wszystkich oczekiwań, jakie rodzina lub społeczeństwo ma wobec zachowań mężczyzny lub kobiety.

Zagadnienie płci kulturowo-społecznej pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak mężczyzna lub kobieta powinni wyglądać?
  • Jak mężczyzna lub kobieta powinni zachowywać się?
  • Co jest typowe dla mężczyzny i kobiety?
  • Jakie zachowanie jest dopuszczalne lub niedopuszczalne w przypadku mężczyzny i kobiety?

Role i oczekiwania różnią się w zależności od kultury oraz społeczeństwa. Są one przekazywane przez rodziców i społeczeństwo. Z biegiem czasu role i oczekiwania ulegają zmianie i stają się coraz bardziej zróżnicowane.

W związkach kobiety i mężczyźni także mają różne role. Role mężczyzn i kobiet mają takie samo znaczenie.

Orientacja seksualna

Osoby mogą mieć różną orientację seksualną. Na przykład: heteroseksualizm (pociąg do osób płci przeciwnej), homoseksualizm (pociąg do osób tej samej płci) lub biseksualizm (pociąg do osób obu płci). Orientacja seksualna danej osoby może ulec zmianie.

Man of vrouw zijn

Geslacht

De meeste mensen worden met één biologisch geslacht geboren. Ze worden geboren als man of als vrouw.

Sommige mensen voelen dat ze tot het andere geslacht behoren. Ze zijn geboren met het lichaam van een vrouw maar voelen zich meer man, of omgekeerd. Of ze voelen zich zowel man als vrouw. Dit wordt transgender genoemd.

Sommige mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dit wordt interseksualiteit genoemd.

Gender en genderrollen

Mannen en vrouwen hebben rollen in onze samenleving. Deze worden genderrollen genoemd. Het gender verwijst naar de verwachtingen die een familie of gemeenschap heeft van hoe een man en vrouw zich moeten gedragen.

Gender biedt antwoorden op vragen als:

  • Hoe moet een man of vrouw eruitzien?
  • Hoe moet een man of vrouw zich gedragen?
  • Wat is typisch mannelijk of vrouwelijk?
  • Welk gedrag is al dan niet aanvaardbaar voor een man of vrouw?

Deze rollen en verwachtingen verschillen afhankelijk van de cultuur en samenleving. Ze worden doorgegeven van ouders op kinderen en via de samenleving. De rollen en verwachtingen wijzigen in de loop der jaren en worden steeds meer divers.

Ook in relaties hebben mannen en vrouwen verschillende rollen. De rollen van mannen en vrouwen zijn even belangrijk.

Seksuele oriëntatie

Mensen kunnen verschillen in seksuele oriëntatie. Voorbeelden hiervan zijn heteroseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht), homoseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht) of biseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot beide geslachten). Iemands seksuele geaardheid kan in de loop van zijn/haar leven veranderen.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Ella
Informacje na temat migracji w celu zawarcia małżeństwa, małżeństw i związków mieszanych oraz płci
02 209 34 69
Instytut na Rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn (The Institute for the Equality of Women and Men)
Instytut przyjmuje skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć lub tożsamość płciową.
02 233 41 75
Merhaba
Organizacja dla osób ze środowisk migracyjnych, które czują pociąg do osób tej samej płci lub mają pytania na temat swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)