Wat zijn seksuele en reproductieve rechten?

Seksuele en reproductieve rechten maken deel uit van de rechten van de mens. De rechten van de mens zijn neergeschreven in wetten en internationale verdragen, en werden door bijna alle landen in de wereld ondertekend. België heeft deze ook ondertekend en moet deze rechten dus respecteren.

Seksuele rechten

Wanneer seksuele rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen genieten van bevredigende en veilige seksuele relaties en liefdesrelaties.

Dit betekent dat deze relaties vrij zijn van dwang of geweld en dat er geen angst is voor infecties of ongeplande zwangerschap.

Reproductieve rechten

Reproductieve gezondheid heeft betrekking op zwangerschap, bevalling en het kunnen beslissen of en wanneer u kinderen wilt. Wanneer reproductieve rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen vrij kiezen of zij zwanger worden, anticonceptie nemen of een abortus laten uitvoeren.

Welke zijn deze fundamentele seksuele en reproductieve rechten?

Het recht op leven

U heeft recht op de beste beschikbare gezondheidszorg tijdens uw zwangerschap en bevalling. Zorgverleners zullen al het mogelijke doen om het leven en de gezondheid van uw baby en uzelf te beschermen. U heeft recht op de nodige gezondheidszorg.

Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid

U heeft controle over uw eigen lichaam en seksleven. U heeft het recht te genieten van uw seksualiteit en bent vrij om te beslissen of en wanneer u kinderen wilt en hoeveel kinderen u wilt.

Dit betekent ook dat dwang, seksueel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting strafbaar zijn.

Het recht op gelijkheid

U heeft het recht om gelijk behandeld te worden en niet gediscrimineerd te worden wegens uw etnische afkomst of nationaliteit, uw religie of politieke ideeën, uw gezondheid, uw seksuele oriëntatie, uw geslacht, of om welke reden dan ook. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten.

Het recht op privacy

U heeft het recht om uw eigen keuzes te maken over seksualiteit, zonder bang te moeten zijn voor negatieve reacties of vervolging. Dit betekent dat de diensten in de gezondheidszorg en sociale diensten uw privacy moeten respecteren. Het is verboden om de resultaten van een hiv-test met anderen te delen als de geteste persoon hiervoor niet zijn/haar toestemming heeft gegeven.

Het recht op vrijheid van denken

U heeft het recht op een eigen mening over seksualiteit en seksuele gezondheid, en u heeft het recht erover te spreken.

Het recht op informatie en onderwijs

U heeft recht op alle benodigde informatie en onderwijs om te kunnen zorgen voor uw seksuele en reproductieve gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn informatie over hoe uw lichaam werkt, over anticonceptie, over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), over uw rechten.

Het recht om al dan niet te huwen en een gezin te plannen en te starten

Niemand heeft het recht om u te dwingen of deze beslissingen in uw naam te nemen.

Het recht om al dan niet kinderen te hebben

U heeft het recht op toegang tot veilige anticonceptiemiddelen, zoals de pil of condooms.

Het recht op gezondheidszorg en voordelen van wetenschappelijke vooruitgang

In België heeft iedereen, dus ook mensen zonder verblijfsvergunning, recht op gezondheidszorg. Zij hebben bijvoorbeeld recht op dezelfde soort hiv-behandeling.

Het recht op vrijheid van vergadering en politieke deelname

U heeft het recht om samen te komen met andere mensen om te praten over seksuele en reproductieve rechten en om acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze rechten gerespecteerd worden. U heeft het recht om bewustmakingsacties te voeren of politici te vragen beslissingen te nemen om deze rechten te garanderen.

Het recht om vrij te zijn van foltering en mishandeling

U heeft het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van geweld met betrekking tot seksualiteit, zoals seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, mensenhandel, kindermishandeling of vrouwelijke genitale verminking.

Als u hiv-positief bent, mag de Belgische overheid u niet naar een land sturen waar u uw behandeling niet kunt voortzetten.

What are sexual and reproductive rights?

Sexual and reproductive rights are part of human rights. Human rights are written down in laws and international treaties, and have been signed by almost every country in the world. Belgium has signed them too and has to respect these rights.

Sexual rights

When sexual rights are respected, people are able to enjoy satisfying and safe sexual and love relationships.

This means that these relationships are free from coercion or violence and without fear of infection or unintended pregnancy.

Reproductive rights

Reproductive health is related to pregnancy, delivery and deciding whether and when to have children. When reproductive rights are respected, people can make free choices about becoming pregnant, taking contraception or having an abortion.

What are these fundamental sexual and reproductive rights?

The right to life

You have the right to get the best available health care during pregnancy and delivery. Healthcare professionals will do all they can to protect the life and health of you and your baby. You have the right to get the health care you need.

The right to personal freedom and safety

You have control over your own body and your sexual life. You have the right to enjoy your sexuality and are free to decide whether and when to have children and how many to have.

It also means coercion, sexually abusive behaviour and exploitation are forbidden by law.

The right to equality

You have the right to be treated equally and not to be discriminated against because of your ethnic or national origin, because of your religion or health status or because you are a man or a woman. Men and women have equal rights.

The right to privacy

You have the right to make your own choices about sexuality without fear of negative reactions or persecution. This means that health care and social services have to respect your privacy. It is forbidden to share the results of a HIV test with other people if the tested person has not given his/her permission for this.

The right to freedom of thought

You have the right to have your own opinion about sexuality and sexual health and you have the right to talk about it.

The right to information and to education

You have the right to receive all the information and education you need to take care of your sexual and reproductive health. For example: information on how your body works, on contraception, on sexually transmitted infections (STIs), on your rights.

The right to marry or not, and to start and plan a family

Nobody has the right to force you or to make these decisions in your name.

The right to have children or not

You have the right to obtain safe means of contraception, such as the contraceptive pill or condoms.

The right to health care

In Belgium everyone, including people without legal residence status, has the right to access health care.

The right to the benefits of scientific progress

For example: in Belgium everyone, including people without legal residence status, has the right to access the same type of HIV treatment.

The right to freedom of assembly and political participation

You have the right to gather with other people to talk about sexual and reproductive rights and to take action to make sure that these rights are respected. You have the right to raise awareness or ask politicians to make decisions to guarantee these rights.

The right to be free from torture and ill-treatment

You have the right to be protected against all forms of violence related to sexuality, such as sexual harassment, indecent assault or rape, human trafficking, child abuse or female genital mutilation.

If you are HIV-positive, the Belgian government cannot send you to a country where you cannot continue your treatment.

Meer informatie of hulp nodig?

OCMW (CPAS)
Deze gemeentelijke dienst geeft sociale steun en is verantwoordelijk voor de procedure 'dringende medische hulp' die mensen zonder wettig verblijf toegang geeft tot medische zorg. Vind een OCMW in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Dokters van de wereld - Antwerpen
Gratis medische hulp - Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u (inschrijvingen om 9 u)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Gratis medische hulp
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Gratis medische hulp
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Foyer
Juridische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
02 414 04 53
1712
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over geweld.
1712 (9-17u)
Medimmigrant
Informatie en ondersteuning voor mensen zonder wettig verblijf die medische hulp nodig hebben, in Brussel.
02 274 14 33 of 02 274 14 34