Leven met hiv

Behandeling van hiv

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, kunt u een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv. 

Neem uw medicijnen zoals de dokter het vraagt. Bespreek met uw dokter welke medicijnen het best zijn voor u. 

Als u geen behandeling krijgt, kunt u anderen besmetten door onbeschermde seks of met bloed. U kunt uw baby besmetten tijdens de zwangerschap of bevalling of via borstvoeding. Met de juiste behandeling kunnen vrouwen met hiv toch gezonde kinderen krijgen

Man neemt hiv-medicatie.

Gezonde levensstijl

Draag zorg voor uw gezondheid:

 • Eet gezond. Daardoor bent u beter beschermd tegen ziekten.
 • Beweeg. 
 • Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum. 
 • Rust goed uit ‘s nachts. U zal minder gestrest zijn.
Eet gezond.
Eet gezond.
Beweeg.
Beweeg.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Rust goed uit ‘s nachts.
Rust goed uit ‘s nachts.

Sociaal contact

U kunt niemand besmetten door sociaal contact. U hoeft niet bang te zijn voor besmetting als u een glas of bord met anderen deelt of anderen aanraakt, kus of een tongkus geeft.  

Geen hiv-besmetting: een glas of bord delen
Geen hiv-besmetting: een glas of bord delen
Geen hiv-besmetting: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv-besmetting: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv-besmetting: elkaar kussen of een tongkus geven
Geen hiv-besmetting: elkaar kussen of een tongkus geven

Geen risico op besmetting meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U kunt hiv niet meer doorgeven aan anderen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, aars, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv is niet altijd gemakkelijk. Het kan helpen om er met iemand over te praten. U bent niet verplicht om anderen te vertellen dat u hiv heeft. 

Living with HIV

HIV treatment

If you correctly take your medicines every day, you can lead a normal life and live just as long as someone without HIV.

Take your medicines the way the doctor tells you to. Talk to your doctor about the best medicines for you.

If you are not treated, you can infect someone through unprotected sex or your blood. You can infect your baby during pregnancy or delivery or when breast-feeding. With the right treatment, women with HIV can still have healthy children.

Man taking HIV medicines.

Healthy lifestyle

Take care of your health:

 • Eat healthily. This improves your resistance to diseases.
 • Take exercise.
 • Keep cigarettes, drugs and alcohol to a minimum.
 • Rest well at night. It will reduce stress.
Eat healthily.
Eat healthily.
Take exercise.
Take exercise.
Keep cigarettes, drugs and alcohol to a minimum.
Keep cigarettes, drugs and alcohol to a minimum.
Rest well at night.
Rest well at night.

Social contact

You cannot infect someone through social contact. You do not have to be scared if, for example, you share a glass or plate with someone or if you touch someone or give a kiss or a French kiss.

No HIV transmission: sharing a glass or plate
No HIV transmission: sharing a glass or plate
No HIV transmission: touching or shaking hands
No HIV transmission: touching or shaking hands
No HIV infection: kissing each other or giving a French kiss
No HIV infection: kissing each other or giving a French kiss

No longer any risk of infection

If you take your medicines correctly every day, the amount of HIV in your blood (viral load) will reduce. After a few months, it can often no longer be traced, though the virus is still in your body. Then you will no longer be able to infect someone else with HIV.

Under certain conditions, it is possible for you to have sex without a condom with your steady partner (steady relationship) who does not have HIV:

 • If you take your HIV medicines correctly every day, and
 • If, for at least 6 months, your viral load can no longer be detected, and
 • If your viral load was checked less than 6 months ago;
 • If you and your partner have no other STI and the mucous membrane of your mouth, anus, penis or vagina is not damaged.

Talk to a doctor and your partner if you want to have sex without a condom.

Couple talking.

Telling someone you have HIV

It is not always easy to live with HIV. It might help if you talk with someone about HIV. You are not forced to tell people you have HIV.

Meer informatie of hulp nodig?

Sensoa Positief
Informatie, activiteiten en begeleiding voor mensen met hiv en hun omgeving. U kunt anoniem blijven.
078 15 11 00 (13-16 u)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Begeleiding van mensen met hiv
02 514 29 65, 0800 20 120 (gratis, 18u-21u)
Effeta
Opvanghuis voor mensen met hiv
055 20 67 70
HIV-SAM project
Begeleiding van mensen uit Sub-Sahara Afrika die leven met hiv en hiv- en soa-preventie bij de Afrikaanse gemeenschap
03 247 07 18
Lhiving
Psychosociale hulp voor mensen met hiv of een andere chronische ziekte
02 201 14 19 (9-17u, niet op dinsdagvoormiddag)
Plate-Forme Prévention Sida
Begeleiding van mensen met hiv en hun omgeving
02 733 72 99
Association Muungano vzw
Organisatie van vrijwilligers met hiv voor mensen met hiv. Muungano biedt sociale steun en counseling aan personen van Sub-Saharaans Afrikaanse origine.
0465 98 86 13
Topaz
Huiselijk dagcentrum voor mensen met ongeneeslijke ziekte
02 456 82 02 (9-17u)
Vhiva
Praatgroep voor vrouwen met hiv in Antwerpen. Sociaal verpleegkundigen begeleiden de groep professioneel.
03 247 64 65
Espace Mandela
Organisatie voor mensen met een migratieachtergrond die hiv-positief zijn. Anderen ontmoeten, ervaringen en informatie uitwisselen, en zichzelf versterken staan centraal. Gezellige activiteiten in alle vertrouwelijkheid.
02 733 72 99
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: