Gendergelijkheid

Intimidatie, bedreigingen, beledigingen of geweld op basis van iemands biologisch geslacht, seksuele oriëntatie of gender zijn strafbaar.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar genderrollen.

  • Genderidentiteit betekent zich vrouw of man voelen. Het is mogelijk dat iemand als een meisje geboren wordt maar zich eigenlijk een jongen voelt. Een persoon kan zich vrouw noch man voelen, of hij/zij kan zich beide voelen.
  • Genderrollen zijn de verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen.
Een man en een vrouw praten met elkaar als gelijken

Wanneer het gender of geslacht van een persoon de aanleiding is voor geweld door anderen, kan dit een verzwarende omstandigheid zijn en tot een zwaardere straf leiden.

Discriminatie

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht of gender. Voorbeelden hiervan zijn:

  • discriminatie omdat u een vrouw of man bent (biologisch geslacht). Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten volgens de wet;
  • discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie;
  • discriminatie gebaseerd op genderidentiteit en genderbeleving.

Discriminatie tegen een man omdat hij zich als een vrouw kleedt of tegen een vrouw omdat zij een typische mannenfunctie wil uitoefenen, is bijvoorbeeld ook verboden.

Gender equality

Harassment, threats, insults or violence because of someone’s biological sex, sexual orientation or gender are forbidden by law.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar gender roles.

  • Gender identity means whether a person feels like a woman or a man. It is possible for a person to be born a girl but feel like a boy. A person can also feel that he/she is neither a woman nor a man, or can feel like both.
  • Gender roles are society’s expectations about the way a man or a woman should behave.
A man and a woman talking as equals

When a person’s gender or sex becomes a motive for violence by others, it can be recognized as an aggravating circumstance and result in a more serious punishment.

Discrimination

Belgian law forbids any discrimination based on sex or gender. For example:

  • discrimination because you are a woman or a man (biological sex). Men and women have equal rights according to the law;
  • discrimination based on sexual orientation;
  • discrimination based on gender identity and expression.

For example: it is also forbidden to discriminate against a man because he dresses as a woman or to discriminate against a woman because she wants to do a typical man’s job.

Meer informatie of hulp nodig?

Anders Gewoon
Voor transgenders en hun omgeving. Iedereen is welkom.
0486 134 690
Casa Rosa
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
09 269 28 12
Ella
Informatie over huwelijksmigratie, gemengde huwelijken en relaties, en gender
02 220 38 95
Gender Contact West-Vlaanderen
Voor transgenders.
0498 16 21 43
Gender Express
Voor transgenders uit de regio Gent
GenderFlux
Voor transgenders uit de regio Antwerpen
03 288 00 84
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
03 288 00 84
Lumi
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over homoseksualiteit en transgender
0800 99 533
Holebihuis Vlaams-Brabant
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
016 60 12 63
Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum
Voor vragen over en meldingen van discriminatie
0800 12 800 (gratis) (maandag en vrijdag 9-12u, dinsdag en woensdag 9-17u)
Meldpunt Discriminatie - Unia
Lokale dienst van het Interfederaal Gelijkekansencentrum - Om een geval van discriminatie te melden. Vind een meldpunt in uw buurt:
MRAX
Juridische hulp voor vreemdelingen en hulp bij discriminatie
02 209 62 50
Rainbowhouse
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
0471 25 21 97
Transgender Infopunt
Informatie en antwoorden op vragen over transgenderisme en transseksualiteit. Via onderstaande website vindt u andere hulpverleners die rond deze thema's werken.
0800 96 316 (gratis) (dinsdag tot vrijdag 9-16u)
Transgenderkring Vlaams-Brabant
Voor transgenders uit Vlaams-Brabant