Anticonceptiepleister

De anticonceptiepleister is een anticonceptiemiddel

De anticonceptiepleister is een dunne, lichtbruine of doorschijnende kleefpleister. Het bevat dezelfde 2 hormonen als de pil. Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om door het slijmvlies van de baarmoederhals te geraken. De zaadcellen komen dan moeilijk in de baarmoeder, waar de eicel zit. De hormonen bemoeilijken ook de innesteling van een eicel. 

Anticonceptiepleister

Hoe een anticonceptiepleister gebruiken

Breng de anticonceptiepleister als volgt aan:

 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. 
 • Open de verpakking.
 • Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking. 
 • Verwijder de helft van de plastic folie. 
 • Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid. Zorg ervoor dat u op of rond de pleister geen crème, olie, lotion, poeder of make-up gebruikt.
 • Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid. 
 • Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister.
 • Breng in de 2de en 3de week een nieuwe pleister aan op dezelfde dag van de week (bijvoorbeeld woensdag);
 • In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week zal u beginnen bloed te verliezen (menstruatie). U bent deze week ook beschermd. 
 • Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan op dezelfde dag van de week (bijvoorbeeld woensdag), ook als u nog bloedt.
 • Herhaal de vorige stappen.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Open de verpakking.
Open de verpakking.
Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking.
Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking.
Verwijder de helft van de plastic folie.
Verwijder de helft van de plastic folie.
Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid.
Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid.
Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid.
Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid.
Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister. Breng in de 2de en 3de week een nieuwe aan. In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan, ook als u nog bloedt.
Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister. Breng in de 2de en 3de week een nieuwe aan. In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan, ook als u nog bloedt.

Betrouwbaar

De anticonceptiepleister is betrouwbaar, als hij correct wordt gebruikt. De pleister is niet, of minder, betrouwbaar als: 

 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de anticonceptiepleister gebruikt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen.
 • U de pleister vergeet aan te brengen na de onderbreking van 7 dagen. Of als u de pleister vergeet te vervangen;
 • U de pleister verliest en geen nieuwe aanbrengt binnen 24 uur (1 dag). 
 • U 90 kilo of meer weegt.

Ongeveer 9 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de anticonceptiepleister 1 jaar lang gebruiken. 

Betrouwbaar

U kunt met de anticonceptiepleister douchen, zwemmen en andere sporten beoefenen.

U kunt met de anticonceptiepleister douchen, zwemmen en andere sporten beoefenen.

Geen invloed op uw gezondheid

De anticonceptiepleister bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de anticonceptiepleister. Wanneer u zwanger wil worden, verwijdert u gewoon de pleister. 

Tijdens de eerste maanden dat u de anticonceptiepleister gebruikt, kan de pleister bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, hoofdpijn, misselijkheid of geïrriteerde huid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter.

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De anticonceptiepleister beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

De anticonceptiepleister kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de anticonceptiepleister te kopen. Zonder voorschrift kunt u de anticonceptiepleister niet kopen. U kunt de anticonceptiepleister alleen in de apotheek kopen. Vraag meer informatie aan een zorgverlener. 

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Wat kost het?

Contraceptive patch

The contraceptive patch is a method of contraception.

The contraceptive patch is a thin beige or transparent sticking-plaster. It contains the same 2 hormones as the contraceptive pill. These hormones prevent ovulation. They also make it more difficult for sperm cells to reach the mucous membrane of the cervix. The sperm cells will then have difficulties reaching the uterus, where the egg cell is located. The hormones also interfere with the implantation of an egg cell.

Contraceptive patch

How to use a contraceptive patch

Apply the patch as follows:

 • Tear the pouch open at the incision.
 • Open the packaging.
 • Peel the patch and the plastic liner away from the pouch.
 • Peel away half of the protective lining.
 • Apply the patch on your abdomen, buttock, back, shoulder-blade or on the outside of your upper arm, on dry, clean skin. Make sure that you are not using any cream, oil, lotion, powder or make-up around the plaster.
 • Apply the sticky surface of the patch to your skin and remove the rest of the liner. Press the patch down firmly on top of the patch.
 • Wear the patch for 7 days (1 week). Remove the patch.
 • Apply a new one on the same day of the week (for example: Wednesday) in the 2nd and 3rd week;
 • In the 4th week you do not use a patch. This week, you will start to bleed (menstrual period). You are also protected in this week.
 • After 7 days (1 week) you apply a new patch on the same day of the week (for example: Wednesday), even if you are still bleeding.
 • Repeat the previous steps.
Tear the pouch open at the incision.
Tear the pouch open at the incision.
Open the packaging.
Open the packaging.
Peel the patch and the plastic liner away from the pouch.
Peel the patch and the plastic liner away from the pouch.
Peel away half of the protective lining.
Peel away half of the protective lining.
Apply the patch on your abdomen, buttock, back, shoulder-blade or on the outside of your upper arm, on dry, clean skin.
Apply the patch on your abdomen, buttock, back, shoulder-blade or on the outside of your upper arm, on dry, clean skin.
Apply the sticky surface of the patch to your skin and remove the rest of the liner. Press the patch down firmly on top of the patch.
Apply the sticky surface of the patch to your skin and remove the rest of the liner. Press the patch down firmly on top of the patch.
Wear the patch for 7 days (1 week). Remove the patch. Apply a new one in the 2nd and 3rd week. In the 4th week you do not use a patch. This week your menstrual period will start. After 7 days (1 week) apply a new patch, even if you are still bleeding.
Wear the patch for 7 days (1 week). Remove the patch. Apply a new one in the 2nd and 3rd week. In the 4th week you do not use a patch. This week your menstrual period will start. After 7 days (1 week) apply a new patch, even if you are still bleeding.

Reliable

The contraceptive patch is very reliable if used correctly. The patch is not reliable, or is less reliable, if:

 • You are taking certain medicines such as St John’s Wort. Tell your doctor you are using the contraceptive patch. He will take this into account when prescribing medicines.
 • You forget to apply the patch after the 7-day break, or if you forget to change it; Or if you forget to replace the patch;
 • You lose the patch and do not apply a new one within 24 hours (1 day).
 • You weigh more than 90 kilos.

Around 9 in 100 women get pregnant when they use the contraceptive patch for 1 year.

You can go in the shower, swim and exercise with the contraceptive patch.

You can go in the shower, swim and exercise with the contraceptive patch.

Does not affect your health

The contraceptive patch contains hormones. These hormones do not generally affect your health. However, in some cases it is better to choose a different method of contraception. Ask a doctor for advice.

The contraceptive patch does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you just remove the patch.

During the first months of using the contraceptive patch, you may have side-effects such as tender breasts, headache, nausea or irritated skin. These effects usually disappear on their own. If they do not disappear, consult a doctor.

Your menstrual periods often become less heavy and less painful.

No protection against STIs and HIV

The contraceptive patch does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Buying the contraceptive patch

You need a prescription from a doctor to buy the contraceptive patch. Without a prescription you cannot buy the contraceptive patch. You can buy the contraceptive patch in a pharmacy only. Ask a healthcare professional for more information.

Some health insurance funds repay part of the costs for contraception. Ask your health insurance fund about this.

You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care. Below are the addresses where you can see a doctor for free.

What does it cost?

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Apotheek
Winkel waar u medicijnen kunt kopen. U krijgt er ook advies over medicijnen. Vind een apotheek in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: