پزشک خانواده

اولین پزشک عمومی که شما درباره سلامت خود با وی مشورت می کنید. پزشک خانواده می تواند شما را به یک متخصص ارجاع دهد. هر فرد فقط یک پزشک عمومی خانواده یا یک تیم پزشکی(چندین پزشک در یک مکان) ، و یک گواهی جهانی پزشکیمشخص دارد. هر چند شما می توانید شب ها، در تعطیلات عمومی و آخر هفته ها به پزشکان دیگری نیز مراجعه کنید. پزشک خانواده ممکن است که مرد یا زن باشد.

اصطلاح استاندارد: پزشک خانواده
معمولی: Huisarts

Huisdokter

Vaste dokter waar u eerst naar belt of naartoe gaat bij vragen over uw gezondheid. Een huisdokter kan u naar een specialist verwijzen. Elke patiënt heeft maar 1 vaste huisdokter of groepspraktijk (verschillende dokters op 1 plek), met 1 Globaal Medisch Dossier. 's Nachts, op feestdagen en in het weekend kunt u wel naar een andere huisdokter gaan. Een huisdokter kan een man of een vrouw zijn.

اصطلاح استاندارد: Huisdokter
معمولی: Huisarts

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی