دکتری در حال واکسن زدن به بازوی یک خانم

واکسن

دارویی است که توسط دکتریا پرستار تزریق می شود. واکسن از مبتلا شدن شما به عفونت هایی مانند HPV ، یا هپاتیت Bجلوگیری می کند.

Vaccin

Medicijn dat de dokter of verpleger inspuit. Een vaccin voorkomt dat u bepaalde infecties krijgt, zoals HPV of hepatitis B.