زنی در حال نوازش پشت مردی

نوازش کردن شخصی

کشیدن دست روی بدن فرد دیگری به آهستگی.

Strelen

Zacht met de handen over het lichaam van iemand gaan.

اصطلاح استاندارد: Strelen
معمولی: Aaien