دکتری در حال نمونه گیری از دهان مردی با یک میله نمونه برداری

نمونه برداری

دکتر برای تشخیصعفونت های باکتریایییا STI ها با تکه ای پنبه یا یک برس کوچک از بافت آلوده نمونه برداری، و آن را برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال می کند.

Wisser

Staal dat een dokter neemt met een wattenstaafje of borsteltje om soa's of bacteriële infecties op te sporen. De dokter stuurt de wisser naar een labo voor verder onderzoek.