نشانه های نزدیک بودن زایمان

زایمان طبیعی

نشانه های نزدیک بودن موعد زایمان، در صورت زایمان طبیعی، عبارتند از:

 • اندکی خون ریزی؛
 • از دست دادن توده مسدودکننده مخاطی؛
 • پاره شدن کیسه آب (خارج شدنمایع آمنیوتیک از بدن )؛
 • انقباضات منظم در یک دوره ی 1 ساعته، با وقفه های 5 تا 10 دقیقه ای ؛
 • کم تحرکی جنین ،

در صورت داشتن یک یا چند مورد از این نشانه ها با پزشک، متخصص زنان یا ماما ی خود تماس بگیرید.

نشانه های نزدیک بودن زایمان: اندکی خونریزی
نشانه های نزدیک بودن زایمان: اندکی خونریزی
نشانه های نزدیک بودن زایمان: از دست دادن توده مسدودکننده مخاطی
نشانه های نزدیک بودن زایمان: از دست دادن توده مسدودکننده مخاطی
نشانه های نزدیک بودن زایمان : پارگی کیسه آب
نشانه های نزدیک بودن زایمان : پارگی کیسه آب
نشانه های نزدیک بودن زایمان: انقباضات منظم در یک دوره ی 1 ساعته، با وقفه های 5 تا 10 دقیقه ای
نشانه های نزدیک بودن زایمان: انقباضات منظم در یک دوره ی 1 ساعته، با وقفه های 5 تا 10 دقیقه ای

زایمان با جراحی: سزارین

در صورتی که از قبل قرار بوده است که زایمان با عمل جراحی صورت بگیرد (سزارین): دکتر درباره روز زایمان شما تصمیم می گیرد.

دکتر در حال انجام عمل سزارین

Signalen van naderende bevalling

De bevalling

De signalen van een naderende bevalling kunnen zijn:

 • U verliest een beetje bloed;
 • U verliest een slijmprop; 
 • Uw water breekt (u verliest vruchtwater); 
 • U heeft regelmatig weeën om de 5 tot 10 minuten, gedurende minstens 1 uur;
 • U voelt uw baby minder bewegen.

Neem contact op met uw doktergynaecoloog of vroedvrouw, of ga naar het ziekenhuis wanneer u 1 of meerdere van deze signalen heeft of als u zich zorgen maakt.

Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: water breekt
Signaal van een naderende bevalling: water breekt
Signaal van een naderende bevalling: om de 5 tot 10 minuten weeën hebben, gedurende minstens 1 uur
Signaal van een naderende bevalling: om de 5 tot 10 minuten weeën hebben, gedurende minstens 1 uur

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via een snee in de buik geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede

Bij een geplande keizersnede spreekt de gynaecoloog samen met u af wanneer u bevalt.

Dokter voert een keizersnede uit.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.
ماما
یک ماما قبل از بارداری، در طول بارداری، هنگام زایمان و بعد از وضع حمل به زنان کمک می کند. در همسایگیِ خود یک ماما بیابید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100