جنین در رحم در مایع آمنیوتیک احاطه شده است.

مایع آمنیوتیک

مایع دربرگیرنده جنین در رحماست. مایع آمنیوتیک از جنین محافظت می کند. در صورت لزوم دکتر می تواند از مایع آمنیوتیک ،برای بررسی سلامت جنین، مقداری اندک به عنوان نمونه بردارد.

Vruchtwater

Vocht rond de foetus in de baarmoeder. Het vruchtwater beschermt de foetus. Als het nodig is, kan de dokter een beetje vruchtwater nemen om te zien of de foetus gezond is.