لذت بردن

داشتن احساسی خوشایند، مثلاً هنگام سکس.

Genieten

Plezier hebben, bijvoorbeeld van seks.