عشق در روابط

یک رابطه ضرورتاً و همیشهعاشقانه شروع نمی شود. ممکن است در ابتدای آشنایی دوست بوده،یا رابطه ای دوستانه را آغاز کرده باشید. اما یک رابطه می تواند تکامل یابد.

کیفیت یک رابطه به میزان عشق دو طرف به هم بستگی ندارد.این کیفیت به توافق در آنچه برای شما و شریکتان اهمیت یکسانی دارد ،وا بسته است. مثل احساس راحتی در رابطه، داشتن علایق مشترک، همکاری در انجام کارها و غیره .این ها در افراد مختلف و در میان زوجهای مختلف، متفاوت اند.

برخی افراد به خاطر عشق ازدواج نمی کنند، بلکه اهداف دیگری را دنبال می کنند.

زن و مردی در حال لذت بردن از تهیه یک وعده غذایی با کمک یکدیگر در آشپزخانه

Liefde in een relatie

Een relatie moet niet altijd beginnen met verliefdheid. Het is ook mogelijk om eerst vrienden te zijn of een relatie als vrienden te starten. Een relatie kan evolueren.

De kwaliteit van een relatie hangt niet af van de mate waarin twee mensen op elkaar verliefd zijn, maar wel van wat er in een relatie belangrijk is voor u en uw partner, zoals zich comfortabel voelen in de relatie, dingen gemeen hebben, dingen samen doen... Dit verschilt van persoon tot persoon en van koppel tot koppel.

Sommige mensen huwen niet uit liefde, maar om praktische redenen.

Een vrouw en een man maken plezier in de keuken terwijl ze samen een maaltijd bereiden

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: