صندوق بیمه درمانی

مؤسسه ایست که پرداخت یا بازپرداختِ سهم عمده ای از هزینه پزشکان، بیمارستانها و داروها را برعهده می گیرد. صندوق بیمه درمانی ، فقط در صورتی که عضو آن باشید، هزینه های درمانی شما را می پردازد .

Ziekenfonds

Instelling die een groot deel van de kosten voor dokters, ziekenhuizen en medicijnen betaalt of terugbetaalt. Het ziekenfonds betaalt alleen als u lid bent.

اصطلاح استاندارد: Ziekenfonds
معمولی: Mutualiteit, ziekenkas