صمیمیت

پیوندی نزدیک و توجه محبت آمیز و محترمانه نسبت به یکدیگر است. صمیمیت می تواند فیزیکی، عاطفی یا روحی باشد.

Intimiteit

Gevoel van verbondenheid. Respectvol en teder omgaan met elkaar. Intimiteit kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn.