زگیل

قسمت کوچکی از پوستی که متورم ، برآمده و سفت شده است. زگیل ها معمولاً خود به خود رفع می شوند. عامل ایجاد زگیلویروس است.

Wrat

Kleine, harde verdikking op de huid. Een wrat verdwijnt meestal vanzelf. Een wrat is het gevolg van een virus.