اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

De Sleutel - Gent
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
09 234 38 33
De Sleutel - Mechelen
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
015 20 09 64
Dokters van de wereld - Brussel
مرکز درمانی رایگان
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
مرکز درمانی رایگان
Dunya
سرویسی که به خانواده های اقلیت نژادی امکان می دهد کودکی از نژاد خود را به فرزندخواندگی قبول کنند.
09 245 27 26 یا 0800 30181
Effeta
سرپناه افراد مبتلا به HIV
055 20 67 70
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
آزمایش رایگان و ناشناس HIV و STI
02 535 30 03
Ella
اطلاعاتی در خصوص مهاجرت برای ازدواج، روابط و ازدواج های مختلط و جنسیت
02 209 34 69
Espace P - Arlon
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
04 221 05 09

Pages