اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

Caritas
کمک اجتماعی و حقوقی برای مهاجرین خارج از اتحادیه اروپا
02 229 36 11
Casa Rosa
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
09 269 28 12
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
کمک در خصوص بریدن آلت تناسلی زن
02 506 70 91
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
04 366 77 86
Collectif Liégeois contre les MGF
مشاوره های پزشکی، روانپزشکی، پشتیبانی اجتماعی و حقوقی برای افراد مواجه با FGM
04 228 05 06, 0472 23 03 12
Convivial
راهنمایی حقوقی و اجتماعی برای پناهجویان
02 503 43 46
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (جامعه مبارزه با خشونت خانوادگی و محرومیت) - کمک در خصوص خشونت شریک
04 223 45 67 (24 ساعته)
De Sleutel - Antwerpen
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
03 233 99 14
De Sleutel - Brugge
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
050 40 77 70

Pages