یائسگی

وقتی عادت ماهانه برای همیشه در زنی قطع می شود. این حالت معمولاً حدود 50 سالگی روی می دهد.

Menopauze

Wanneer een vrouw stopt met het krijgen van menstruaties. Meestal rond de leeftijd van 50 jaar.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی