اندام های تناسلی داخلی مردان با نشانه ای که کیسه منی را نشان می دهد

کیسه منی

دو اندام کوچک در بدن مرد. کیسه های منی در کنار پروستات قرار دارند. کیسه های منی و پروستات، مایع منی مرد را تولید می کنند.

Zaadblaasje

2 kleine organen in het lichaam van de man. De zaadblaasjes liggen tegen de prostaat. De zaadblaasjes en de prostaat maken het vocht in het sperma van de man.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی