اندام های تناسلی داخلی مردان با نشانه ای که کیسه بیضه را نشان می دهد

کیسه بیضه

قسمتی از بدن مرد: "کیسه" ای پوستی که در برگیرنده بیضه ها ست.

Balzak

Deel van het mannelijk lichaam. De balzak is de huid waarin de teelballen zitten.

اصطلاح استاندارد: Balzak
معمولی: Zaadzak
رسمی: Scrotum
مبتذل : Klootzak, zak

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی