زنی در حال صحبت با یک مشاور در کلینیک سقط جنین

کلینیک سقط جنین

جایی که زنان می توانند در آن سقط جنین را به صورت قانونی انجام دهند یا جایی که شما می توانید درباره بارداری بدون برنامه ریزی صحبت کنید. برخی کشورهای اروپایی، کلینیک سقط جنین ندارند.

Abortuscentrum

Plaats waar een vrouw legaal een abortus kan laten doen of een gesprek over een ongeplande zwangerschap kan hebben. In sommige Europese landen bestaan abortuscentra niet.

اصطلاح استاندارد: Abortuscentrum
معمولی: Abortuskliniek, abortusziekenhuis

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی