کفل های زن

کفل

باسن شما از دو قسمت تشکیل شده است و در پشت بدن شما بین پاها و کمرتان قرار دارد. شما وقتی که می نشینید، روی کفل های باسن خود قرار دارید.

Bil

1 van de 2 delen aan de achterkant van het lichaam, tussen de rug en de benen. Wanneer u zit, zit u op uw billen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی