والدین بودن

پیوندی بین والدین (پدر یا مادر) و کودک است . پدر و مادر از کودک مراقبت می کنند و هر دو مسئول او هستند.

Ouderschap

Band tussen een ouder (moeder of vader) en zijn kind. Ouders zorgen samen voor het kind en zijn samen verantwoordelijk.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی