هویت جنسی

آنچه از نظر اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی از زن یا مرد بودن انتظار می رود. انسان (از لحاظ جنسیت بیولوژیکی) یا مرد یا زن به دنیا می آید. به هر فرد هویتی جنسی بسته به فرهنگ و زمانی که در آن زندگی می کند، تعلق می گیرد. بازتابِ این را در توقعات جامعه از مرد یا زن بودن می توان مشاهده کرد. برخی افراد دو جنسیتی هستند. آن ها زن یا مرد متولد می شوند، اما رفتارها و احساساتِ شان متفاوت است.

Gender

Wat het sociaal, cultureel en psychologisch betekent een man of vrouw te zijn. Een mens wordt geboren als man of vrouw (biologisch geslacht). Een mens krijgt ook een gender dat afhankelijk is van de cultuur en de tijd waarin hij leeft. Dit uit zich in de verwachtingen die een samenleving van een man of vrouw heeft. Sommige mensen zijn transgender. Ze worden als man of vrouw geboren, maar gedragen en/of voelen zich niet zo.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی