هورمون

ماده ای که توسط بدن تولید می شود. هورمون ها در باروری و آمیزش جنسی نقشی مهم دارند. هورمون ها بر ظاهر، رفتار و عواطف نیز تأثیر می گذارند.

Hormoon

Stof die het lichaam aanmaakt. Hormonen zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid en seksualiteit. Hormonen hebben ook invloed op het uiterlijk, het gedrag, emoties...

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی