پستان زنی با نشانه ای که نشان دهنده هاله پستان اوست

هاله

حلقه تیره دور نوک پستانها.

Tepelhof

Donkere kring rond de tepel.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی