نقش جنسیتی

انتظارات جامعه از رفتار های زنانه یا مردانه را گویند. این انتظارات ممکن است در فرهنگ های گوناگون متفاوت باشند.

Genderrol

Verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Die verwachtingen kunnen in elke cultuur anders zijn.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی