ناتوانی

نقصان در جسم یا ذهن است. نقصان فیزیکی ،شرایطی ست که بر سلامت جسم تأثیر می گذارد، مثلاً نقص در شنوایی یا بینایی، مشکل در حرکت یا سلامتفیزیکی بدن. نقصان ذهنی ، شرایطی ست که بر ذهن تأثیر می گذارد، مثلاً ناتوانی در یادگیری یا بروز مشکلاتی در سلامت ذهن، مانند افسردگی جنون وار.

Handicap

Een lichamelijke of mentale beperking. Een lichamelijke beperking is een toestand die een invloed heeft op het lichaam, bijvoorbeeld: slecht zien of horen, moeilijk kunnen bewegen, of een probleem met de gezondheid. Een mentale beperking is een toestand die een invloed heeft op de geest, bijvoorbeeld: een leerstoornis, of een mentaal gezondheidsprobleem zoals manische depressie.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی