میل جنسی به کودکان

گرایش جنسی به کودکان. این تمایل ممنوعیت قانونی دارد. سکس با کودکان ممنوع است.

Pedofilie

Zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen. Dit is niet strafbaar. Seks met kinderen is wel strafbaar.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی