مراقبت قبل از تولد

مراقبتی پزشکی ست که زن در دوران بارداری دریافت می کند. یک متخصص زنان، دکتر یا ماما سلامت مادر و جنین او را مرتب بررسی می کند .این معاینات در طول 9 ماه بارداری ادامه خواهند داشت.

Zorg voor de geboorte

Medische zorg die een vrouw krijgt tijdens de zwangerschap. Een gynaecoloog, dokter of vroedvrouw controleert of de moeder en de foetus gezond zijn. Er zijn verschillende controles tijdens de 9 maanden van de zwangerschap.

اصطلاح استاندارد: Zorg voor de geboorte
معمولی: Prenatale zorg

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی