ماما

شخصی آموزش دیده است که قبل، در طول و بعد از زایمان به زن باردار کمک می کند. ماما نمی تواند دارو تجویز کند. ماما می تواند مرد یا زن باشد.

Vroedvrouw

Iemand die gestudeerd heeft om zwangere vrouwen te helpen voor, tijdens en na de bevalling. Vroedvrouwen kunnen geen medicijnen voorschrijven. Een vroedvrouw kan een vrouw of een man zijn.

اصطلاح استاندارد: Vroedvrouw
معمولی: Verloskundige

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی